Samuel Chin

Class of 2015, ISTD

Mak Yiing Huey

Class of 2015, ASD

Tan Yi Hao

Class of 2017, 14F06

Yin Ting

ZJU Exchange Student, EPD